Ha már regisztrált, kérjük, jelentkezzen be itt

Szállítási adatok
Megegyezik a számlázási adatokkal
Szállítási adatok hozzáadása/szerkesztése
Név Cikkszám Ár Mennyiség Adó Kedvezmény Összesen
 
Termékárak összesen

Kiválasztott szállítási mód

Nincs kiválasztott szállítási mód

Kérjük, hogy válassza ki a szállítási módot

 
Összesen:
Megjegyzések és különleges kérések
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek

 Rendelés és Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

Majorosné Szalai Katalin e.v. (székhely: 6000 Kecskemét, Pacsirta u. 8./b. Nyilvántartási száma: 1769432; adószáma: 62039307-2-23; e-mail cím: tapetacentrum.webshop@gmail.com;              telefonszám: +36 70 366 3693; ) 2020.03.01.-től kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz

az Ön nevét, e-mail címét és jelszavát, amelyeket Ön a http://kecskemettapeta.hu, http://fehervartapeta.hu, és a http://nettapeta.hu honlap valamelyikén történő regisztráció során adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő:

A regisztráció során megadott név, e-mail cím és jelszó kezelésére Majorosné Szalai Katalin e.v. (székhely: 6000 Kecskemét, Pacsirta u. 8./b. Nyilvántartási száma: 1769432; adószáma: 62039307-223) jogosult, adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja:

Majorosné Szalai Katalin e.v. a regisztráció során megadott nevet, e-mail címet és jelszót az Ön beazonosítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztrációs folyamat lezárásakor ad meg azzal, hogy a regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadását követően a „Regisztrálok és elfogadom a regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

A regisztráció során megadott név, e-mail cím és jelszó szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá Ön semmilyen egyéb jogszabály alapján nem köteles a nevét, e-mail címét és jelszavát megadni. 

Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni az oldalon a regisztrációját, a weboldalon feltüntetett tapetacentrum.webshop@gmail.com email címre a kérést elküldve megteheti. Ha Ön a a http://kecskemettapeta.hu, http://fehervartapeta.hu, és a http://nettapeta.hu weboldal valamelyikén történő regisztrációját törli, akkor Majorosné Szalai Katalin e.v. törli a felhasználói fiókját, valamint a regisztráció során megadott személyes adatait. Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket Majorosné Szalai Katalin e.v. az Ön regisztrációja és a regisztrációja törlése között kezelt az Ön hozzájárulása alapján, Majorosné Szalai Katalin e.v.  jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a regisztrációját töröltette.

 

 1. Személyes adatok címzettjei:

A honlapon történő regisztráció céljából megadott személyes adatait Majorosné Szalai Katalin e.v. képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg. A regisztráció céljából megadott nevét, e-mail címét és jelszavát Majorosné Szalai Katalin e.v. további személy részére nem továbbítja. 4. Az adatkezelés időtartama:

Majorosné Szalai Katalin e.v. a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeli.

Majorosné Szalai Katalin e.v. az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció törlése esetén automatikusan törli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása:
  • Majorosné Szalai Katalin e.v. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt Majorosné Szalai Katalin e.v. a honlapján nyilvánosságra hozza.
  • Majorosné Szalai Katalin e.v. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a regisztrációját törölheti és a regisztráció során megadott személyes adatait Majorosné Szalai Katalin e.v. törli.
 2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
  • Hozzáféréshez való jog:

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon Majorosné Szalai Katalin e.v.-tól arra vonatkozóan, hogy a Majorosné Szalai Katalin e.v. kezeli-e a személyes adatait.

Ha Majorosné Szalai Katalin e.v. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: 

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve
 • az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Majorosné Szalai Katalin e.v. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult Majorosné Szalai Katalin e.v. kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog:

Majorosné Szalai Katalin e.v. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben Majorosné Szalai Katalin e.v. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha 

 • Majorosné Szalai Katalin e.v. -nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték,
 • Majorosné Szalai Katalin e.v. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy
 • a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Majorosné Szalai Katalin e.v. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, Majorosné Szalai Katalin e.v. –ra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Majorosné Szalai Katalin e.v. -ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha Majorosné Szalai Katalin e.v. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön kérheti Majorosné Szalai Katalin e.v- t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén Majorosné Szalai Katalin e.v. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

 

 

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha 

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • Majorosné Szalai Katalin e.v -nak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

Majorosné Szalai Katalin e.v az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen:

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés Majorosné Szalai Katalin e.v  vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. Majorosné Szalai Katalin e.v nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy Majorosné Szalai Katalin e.v megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: tapetacentrum.webshop@gmail.com.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.